Általános Szerződési Feltételek

Köszönjük, hogy megtisztelte bizalmával webáruházunkat ! Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános szerződési feltételeinket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, későbbiekben nem kereshető vissza, magatartási kódexre nem utal.

A webáruház működésével, a rendelés és szállítás általános folyamatával kapcsolatosan itt tájékozódhat.

Általános szerződési feltételek a www.harmoniawebshop.hu webáruház használatához:

1. Irányadó jog
2. A szerződő felek
3. Az ÁSZF célja
4. Az ÁSZF nyelve
5. Az ÁSZF tárgyi, területi és időbeli hatálya
6. Az ÁSZF elfogadása a Megrendelő részéről
7. A Webáruház-szolgáltatás igénybevétele
8. A szerződés létrejötte
9. A Megrendelő jogai, kötelezettségei
10. Adatvédelem, adatbiztonság
11. Az ÁSZF módosítása
12. Záró rendelkezések

1. Irányadó jog

A Webáruház általános szerződési feltételei a Szolgáltató és a vele szerződéses kapcsolatba lépő Megrendelő között létrejövő jogviszony általános feltételeit tartalmazza. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdéseket illetően a mindenkor hatályos magyar jogszabályok irányadóak, így különösen:

• az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII tv.,
• az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv.;
• az 2013. évi V. tv. a Polgári Törvénykönyvről (a továbbiakban: új Ptk.);
• a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999 (II.5.) kormányrendelet;
rendelkezései külön kikötés nélkül is irányadóak.

2. Szerződő Felek

A Harmóniavilág honlap rendszer és a Harmóniawebshop webáruház üzemeltetője:

 
 
Üzemeltető:Kovács Zsolt
Kovács Zsolt, a továbbiakban, mint Szolgáltató
 
Lakcím:4002.Debrecen, Ligetszépe utca 35.Vállalkozói igazolvány száma:ES-041862

Adószám:

58205400-2-29

 
Bankszámlaszám:

ERSTE BANK HUNGARY NYRT.
 
11991119-99152880-00000000
 
Levelezési cím:
 
4015.Debrecen,Cívis u.18 15. Posta
 
Telefonszám:

0630-460-6335
0630-771-6486
 
E-mail:
 
info@harmoniawebshop.hu
Szerződés nyelve: magyar
A webáruházban történő megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül (távollévők között létrejött szerződés: 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet).A webáruház működésével, megrendelési és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdése esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk (munkanapokon 8:00-16:30 között).2.1. A Megrendelő:
Az a természetes vagy jogi személy, aki a Webáruház-szolgáltatást veszi igénybe, azaz a Webáruház internetes felületén regisztrálja magát, és e felületen keresztül árut rendel, vásárol. A továbbiakban, mint Megrendelő.2.2. A Szállító:
GLS General Logistics System Hungary Csomag-Logisztikai Kft. (2351 Alsónémedi, GLS Europa u. 2., adószám: 12369410-2-44, Cgj: 13-09-111755) (Továbbiakban: Futárszolgálat )
A Futárszolgálat termékeinket a saját általános szerződési feltételei alapján szállítja, a webáruházban a befejezett rendelés szerint közölt árakon.

3. Az ÁSZF célja
A Szolgáltató által meghatározott ÁSZF célja, hogy:
• részletesen szabályozza a Webáruház-szolgáltatásai és annak igénybevételével kapcsolatos feltételeket;
• a Szolgáltató és a Megrendelő szerződéses jogait és kötelezettségeit;
• és egyéb, a Webáruház-szolgáltatással összefüggő lényeges körülményeket.

4. Az ÁSZF nyelve
A szerződés nyelve: magyar

5. Az ÁSZF tárgyi, területi és időbeli hatálya

a) Tárgyi hatály

Az ÁSZF kiterjed:
• minden olyan “elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra”, amelyet a Szolgáltató a webáruházon keresztül nyújt a Megrendelők részére; továbbá
• ehhez kapcsolódóan a Szolgáltató és Megrendelő jogaira, kötelezettségeire.
• továbbá a Webáruház működésének minden lényeges paraméterére;

b) Területi hatály

c) Időbeli hatály

Az ÁSZF és annak minden módosítása a Szolgáltató által a webáruház honlapján, nyilvánosságra hozatalától, annak “közzétételétől” hatályos, és annak Szolgáltató általi visszavonásáig, avagy az ÁSZF következő módosításáig érvényes. Az ÁSZF mindaddig hatályban marad, amíg a Szolgáltató a Webáruház-szolgáltatást biztosítja.

6. Az ÁSZF elfogadása a Megrendelő részéről

Az ÁSZF Megrendelő által történő elfogadása a Webáruház-szolgáltatás igénybevételének előfeltétele. A feltételek elfogadásának minősül, ha a Megrendelő a szolgáltatást igénybe veszi, azaz a webáruház honlapján regisztráltatja magát, és az ÁSZF megismeréséről, elfogadásáról akként nyilatkozik, hogy az internetes felületen erre megjelölt rubrikát bejelöli. Ha a Szolgáltató a Megrendelő utolsó belépése óta eltelt idő alatt az ÁSZF-et módosította, a Megrendelőt a változásról vásárláskor értesíti, így a Megrendelőnek a következő rendelés leadása előtt az új ÁSZF-t újra el kell fogadnia.

7. A Webáruház-szolgáltatás igénybevétele

Szolgáltató a Megrendelő részére az alábbi feltételek szerint nyújtja a Webáruház-szolgáltatást.

7.1. A Webáruház-szolgáltatás területi hatálya:

7.2. A regisztrációhoz kötelezően szükséges alap adatok:

·   Számlázási Név
·   Születési Dátum
·   Érvényes e-mail cím
·   Telefon
·   Nyelv
·   Szállítási mód
·   Fizetési mód
7.3. A rendeléshez szükséges további kötelező adatok:

•  Számlázi adatok
•  Szállítási adatok

7.4. A szolgáltatás igénybevétele
1. A megrendelések leadása a Webáruházban kizárólag elektronikus úton lehetséges a www.harmoniavilag.hu weboldalon. A partner által más formátumban leadott rendeléseket a weboldalon a Szolgáltató nem fogad el. A termékek mellett feltüntetett ár az adott árucikk bruttó vételára, amely már az általános forgalmi adót is tartalmazza, azonban nem tartalmazza a házhoz szállítás díját.
3. Amennyiben valamely termék ára minden gondosság ellenére hibásan kerül feltüntetésre – különösen a nyilvánvaló elírások, az általános forgalmi értéktől jelentősen eltérő vagy rendszerhiba folytán megjelenő árak, – akkor Szolgáltató nem köteles a megrendelt terméket hibás áron szállítani, hanem a Megrendelő tájékoztatása mellett felajánlja a helyes áron történő kiszállítást. Amennyiben ez a Megrendelőnek nem felel meg, elállhat a szerződéstől.
4. A feltüntetett árak nem minősülnek közvetlen árajánlattételnek. Az esetleges elírásokból eredő károkért Szolgáltató nem vállal felelősséget.
5. Az árucikkek mellett található fotók szimbolikus fotók, az árucikkek csomagolása, megjelenése ettől eltérhet.
6. Szolgáltató nem vállal felelősséget azért, hogy a megrendelt termék a Megrendelő saját céljaira felhasználható-e. A Megrendelő kötelessége megvizsgálni azt, hogy a termék a saját felhasználási céljainak megfelel-e.
Szolgáltató fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben.

8. A szerződés létrejötte

8.1 Általános jellemzők:

A szerződés a Szolgáltató által üzemeltetett Webáruház felületén történő regisztrációval, a jelen szerződési feltételek elfogadásával jön létre. A Webáruházban történő vásárlás feltétele a regisztráció. A megrendelés akkor jön létre, amikor a Megrendelő a megrendelést végső formájában jóváhagyja, az internetes felületen a Szolgáltató részére elküldi. Szolgáltató a Megrendelő részére a megrendelés adatait a regisztrált e-mail címre küldött elektronikus levélben a megrendelés megerősítése céljából azonosíthatóan visszaigazolja. A Szolgáltató a megrendelések beérkezésekor fenntartja magának a jogot, hogy a regisztráció adatainak valódiságát vagy értelmezhetetlenségét ellenőrzése során, törölje, és a feladott megrendelést érvénytelennek minősítse. A Szolgáltató a szerződést nem iktatja, magatartási kódexnek nem minősül.

8.2 Regisztráció:

A Megrendelő a Webáruház-regisztráció során adatai megadása, valamint az ÁSZF és az Üzletszabályzati tájékoztató elfogadása után rendelkezik a rendelés leadásának technikai lehetőségével, vásárolhat a termékkínálatból. A Megrendelő a termékkínálatból a webáruház felületén bejelentkezés nélkül is szabadon válogathat, azokat kosarába helyezheti.

8.3. Megrendelés, vásárlás:

A Megrendelő a Webáruházban megrendelést leadni, vásárolni csak a bejelentkezést követően regisztrációs szám és PIN kód megadásával vagy partner webáruházon keresztül tud. A bejelentkezés nélkül kosarába gyűjtött termékeket bejelentkezéskor a boltrendszer automatikusan helyezi a vásárló személyes kosarába. A megrendelés az internetes felületen kijelölt gomb aktiválásával történik. A megrendelés akkor tekinthető megtörténtnek, ha a megerősítést követően a Megrendelő visszaigazoló e-mail-t kap a rendelés befogadásáról.

9. A Megrendelő jogai, kötelezettségei

9.1. Az elállás joga

Az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket Megrendelőnek kell viselnie. Utánvéttel visszaküldött csomagok átvételére nincs lehetőség. Szolgáltató a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő károk megtérítésére igényt tart.

Vitás esetek elkerülésére a visszaküldött árukat tartalmazó csomag felbontásáról a Szolgáltató fénykép és videofelvételt készít. A Szolgáltató kizárólag sérülésmentes, hiánytalan csomagolású és minőségében, értékében megtartott, nem csökkent termék visszaszolgáltatása esetén téríti vissza a teljes vételárat.

Megrendelő nem gyakorolhatja az elállási jogot olyan termék esetében sem, amely a személyéhez kötött, illetve amelyet a Megrendelő utasításai alapján, vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza, vagy gyorsan romlandó.

Megrendelő rendelését egyszerűen, kötelezettség nélkül lemondhatja Szolgáltató elérhetőségein keresztül mindaddig, amíg csomagját Szolgáltató át nem adja a futárszolgálatnak kézbesítésre. Az itt nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv, valamint a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999.(II.5.) számú kormányrendelet szabályai az irányadóak.

9.2. A Szolgáltató esetleges kára

Amennyiben a visszahozott áruról kiderül, hogy károsodott, és ez a károsodás a nem rendeltetésszerű használat miatt következett be, a 17/1999. (II.5.) számú kormányrendelet értelmében a termékben okozott értékcsökkenés megtérítését a Szolgáltató követelheti a Megrendelőtől.

9.3. Szavatosság

Hibás teljesítés esetén a szavatossági jogok érvényesítésével kapcsolatos költségek Szolgáltatót terhelik.

10. Adatvédelmi nyilatkozat:

A Szolgáltató a regisztráció során megadott személyes adatokat az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben meghatározott feltételek szerint kezeli. Ennek megfelelően a regisztráció során megadott személyes adatok kezelésére a Megrendelők előzetes tájékoztatáson alapuló, önkéntes, kifejezett hozzájárulása alapján kerül sor (adatkezelés jogalapja).
A Szolgáltató az adatokat kizárólag a Webáruház szolgáltatásának igénybevételéhez kapcsolódó rendelési célra használja fel, illetve a Megrendelő kifejezett hozzájárulásával a Szolgáltató saját promóciós, reklám, elektronikus reklám kampányainak keretében küldött hírlevél szolgáltatáshoz (adatkezelési célok).
A Szolgáltató a Megrendelő személyes adatait harmadik személynek nem adja át, kivéve Futárszolgálatnak.
Megrendelő tudomásul veszi, hogy az adatszolgáltatás önkéntes, hozzájárulását önként és határozatlan időre adta azzal, hogy írásban bármikor visszavonhatja. Mivel a jelenlegi körülmények között világszerte az interneten keresztül történő adatátvitel jelentős része titkosítás nélkül zajlik, így Szolgáltató sem vállalhat garanciát arra, hogy az adatok szerverre való elküldése során az adatokhoz illetéktelenek nem férhetnek hozzá.
Megrendelő a Regisztráció gomb megnyomásával feltétlenül és visszavonhatatlanul kijelenti, hogy az ÁSZF-et, az Adatvédelmi tájékoztató elolvasta, megértette, tudomásul vette és magára nézve kötelezőnek ismerte el.

10.1. Személyes adatok módosítása:

Megadott személyes adatait a Megrendelő a Webáruház felhasználói felületén bármikor megváltoztathatja.

Módosítható adatok:
• E-mail cím
• Telefonszám

A további személyes adatok módosítására kizárólag az ügyfélszolgálaton keresztül van mód. 06-30/771-6486
A regisztráció törlését a vásárló az info@harmoniavilag.hu elektronikus levélcímen vagy ügyfélszolgálati telefonunkon 06-30/771-6486 kérheti.

11. Az ÁSZF módosítása

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az ÁSZF et részben vagy egészben bármikor módosítsa.

12. Záró rendelkezések

12.1. A távoli felek közti szerződésekkel kapcsolatos kikötések

Szolgáltató és Megrendelő között írásos szerződés köttetik, amelyet szolgáltató elektronikus rendszerében tárol.

12.2. A szerződés megszűnése

Megrendelő bármikor kérheti a szerződés megszüntetését, amelyet a Szolgáltató a Megrendelő személyazonosságának igazolása után tudomásul vesz, és a Megrendelő Webáruház-használati lehetőségét megszünteti, regisztrációját törli. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben a Megrendelő jelen ÁSZF rendelkezéseit nem tartja be, a szerződést egyoldalúan felmondja.

12.3. Felelősség

Megrendelő teljes körű felelősséggel tartozik minden olyan rendelésért és egyéb tranzakcióért, amelynek során a egyedi azonosítója (PIN kód) felhasználásra került. Erre való tekintettel Megrendelő gondoskodik PIN kódja megfelelő titokban tartásáról. Megrendelő ezen felelőssége nem áll fenn, ha PIN kódja saját hibáján kívül került illetéktelen személy(ek)hez.

A honlapon található termékek nem gyógyszerek, nem gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények, hanem étrend-kiegészítő készítmények. Az étrendkiegészítő készítmények fogyasztása nem helyettesíti a gyógyszerek fogyasztását, illetve a megfelelő orvosi ellátást. A termékek fogyasztása előtt konzultáljon kezelőorvosával.

A honlapon található ismertetők, cikkek, vélemények olvasásakor mindig tartsa szem előtt, hogy ezek a termékek nem helyettesítik a szakszerű orvosi ellátást és nem tekinthetők hivatalos egészségügyi tanácsadásnak vagy ajánlásnak.

A honlapon található termékismertetők és vélemények nem igazolják és nem bizonyítják a termékek hatásosságát. A felhasználói vélemények nem a Harmóniawebshop és a Harmóniavilág véleményét tükrözik a termékekkel kapcsolatban és nem hivatottak arra, hogy bármilyen gyógyhatást, betegség megelőző hatást illetve egészség fenntartó hatást tulajdonítsanak a termékeknek, azok csupán az egyes felhasználók véleményét tükrözik, melyek hitelességéért felelősséget vállalni nem tudunk. Fokozottan felhívjuk tehát a figyelmet, hogy a termékek kiválasztása során, döntését a felhasználói véleményekre alapozás helyett szakember segítségével hozza meg!